Úvod
Pravidla hry
Přátelské hry
Miniturnaje
XP
Klany
Pomůcky ve hře
Sériové pomůcky
Zlaťáky
Nákup Zlaťáků
Jak kontaktovat podporu?
Zásoby
Ligy a žebříčky
Chat
Jak na potíže s hraním?
Nastavení
Jak získávat přátele
Přátelské hry
Sochy
Příjem nových otázek
Videoreklama
Moderátoři
Problémy s přihlášením
Zásady ochrany osobních údajů
Často kladené otázky - F.A.Q.
Smluvní podmínky
E.U.L.A.
Impressum
Smluvní podmínky

THX GAMES LTD.
Daróczi út 54
1113 Budapešť, Maďarsko


Naposledy aktualizováno: 22. června 2016

Vítejte ve hře Dobyvatel.cz dostupné na www.dobyvatel.cz nebo jako mobilní aplikace nebo aplikace pro sociální sítě (dále jen „hra Dobyvatel“), provozované THX GAMES LTD., ke které získáte přístup prostřednictvím svého účtu vytvořeného ve hře Dobyvatel nebo na sociálních sítích za níže uvedených Smluvních podmínek. Přečtěte si je prosím pozorně. Použitím hry Dobyvatel vyjadřujete souhlas s přijetím daných Smluvních podmínek. THX GAMES LTD. může na základě vlastního uvážení tyto Smluvní podmínky změnit. Pokud budou změny Smluvních podmínek závažné, budou informace o přepracování Smluvních podmínek zveřejněné na našich webových stránkách.

LIMITOVANÁ LICENCE/VLASTNICKÉ PRÁVO:

Pokud není stanoveno jinak, je hra Dobyvatel, virtuální měna, virtuální předměty, veškerý obsah, text, grafika, loga, ikony tlačítek, audio klipy, stažená digitální data, datové soubory a software hry Dobyvatel (hromadně nazývané jako „Materiály“) majetkem THX GAMES LTD. nebo jeho dodavatelů, jsou chráněny v Maďarsku a také zákony o mezinárodních autorských právech, zákony o ochranné známce a jinými příslušnými zákony o duševním vlastnictví a zákony chránícími jiné typy vlastnických práv.

Hra Dobyvatel a Materiály jsou určeny výhradně pro vaše osobní a nekomerční užití, a to v souladu s podmínkami Licenční smlouvy koncového uživatele (E.U.L.A.), která tvoří součást těchto Smluvních podmínek.

NENÍ dovoleno jakkoliv měnit, stahovat, reprodukovat, kopírovat, prodávat, zveřejňovat, předávat, vytvářet jakékoliv derivace, veřejně předvádět, distribuovat nebo jinak používat hru Dobyvatel nebo Materiály bez výslovného písemného souhlasu THX GAMES LTD. nebo v rozsahu povoleném zákonem.

NENÍ dovoleno se odkazovat na hru Dobyvatel nebo Materiály, nebo je zobrazit v rámcích (tzv. framing), a to ani jakékoliv ochranné známky, loga nebo jiných údajů o vlastníkovi (včetně obrázků, textu, rozvržení stránky) THX GAMES LTD. bez výslovného písemného souhlasu THX GAMES LTD., který může být v takovém případě vyžadován.

NENÍ dovoleno používat jakékoliv meta-tagy nebo jakékoliv jiné „skryté texty“ využívající některý z názvu(ů) či označení THX GAMES LTD. bez výslovného písemného souhlasu THX GAMES LTD. Jakékoliv neoprávněné nakládání povede k odnětí povolení či licence ze strany THX GAMES LTD.

Udělení uživatelské licence ke hře Dobyvatel je podmíněno Vaším souhlasem a dodržováním všech ustanovení těchto Smluvních podmínek.

VIRTUÁLNÍ MĚNA:

V průběhu jednoho kola hry Dobyvatel můžete nashromáždit virtuální měnu nebo virtuální předměty hry Dobyvatel. Virtuální měna nebo virtuální předměty jsou určeny pro použití ve hře Dobyvatel, pro kterou byly koupeny, a nejsou přenosné do jiných her.

Virtuální předměty a virtuální měna mohou být zpřístupněny ke koupi a/nebo je můžete získat během hry, jak uzná THX GAMES LTD. za vhodné.

Pokud jsou virtuální předměty a virtuální měna zpřístupněny ke koupi, lze je koupit od THX GAMES LTD., nebo prostřednictvím třetí strany, nebo vyměněním kreditů ze hry Dobyvatel (viz níže).

Hráči mladší 18 let si mohou koupit virtuální předměty a virtuální měnu od THX GAMES LTD. pouze za účasti jednoho z rodičů nebo zákonného zástupce. Hráč si přečte Smluvní podmínky spolu s rodičem nebo zákonným zástupcem a ujistí se, že jim oba rozumějí.

Zakoupení jakýchkoliv virtuálních položek a virtuální měny je konečné a nevratné.

THX GAMES LTD. si vyhrazuje právo stanovit platební metody, jejichž prostřednictvím mohou být zakoupeny virtuální předměty a virtuální měna, a určit jak, kdy a za jaké výrobky nebo služby mohou být virtuální předměty nebo virtuální měna vyměněny. THX GAMES LTD. může zcela změnit, omezit nebo ukončit používání virtuálních položek, virtuální měny nebo jiných zvláštních prvků hry Dobyvatel, jak uzná za vhodné.

Pokud se THX GAMES LTD. rozhodne zpřístupnit virtuální předměty a/nebo virtuální měnu ke koupi prostřednictvím třetí strany nebo použitím kreditu nabízeného příslušnou sociální sítí (dále jen „kredit hry Dobyvatel“), podléhá tato koupě všeobecným smluvním podmínkám příslušné třetí strany nebo stránek sociální sítě. Je vaší povinností si výše uvedené podmínky přečíst a přijmout. THX GAMES LTD. neodpovídá ani neručí za interakce mezi vámi a třetí stranou nebo za jakýkoliv nákup od třetí strany.

THX GAMES LTD. stanoví sazbu za vyměnění kreditů hry Dobyvatel, která bude zveřejněna v rámci hry Dobyvatel. THX GAMES LTD. může tuto sazbu měnit, jak uzná za vhodné. THX GAMES LTD. může platební metodu ve formě přijímání kreditů hry Dobyvatel za virtuální měnu a/nebo virtuální předměty kdykoliv zrušit.

Virtuální měna/anebo virtuální předměty mohou být vyměněny za speciální herní prvky, například hrací čas navíc, podpůrné hrací pomůcky apod. Tyto speciální herní prvky můžete aktivovat během hraní hry Dobyvatel. Tyto speciální herní prvky mohou být použity pouze v rámci příslušné hry Dobyvatel.

Virtuální měna a virtuální předměty jsou dostupné na základě limitované licence pro vaše osobní použití v rámci hry Dobyvatel. Jste si vědomi toho, že nemáte žádná práva nebo nároky na žádnou z virtuálních měn nebo virtuálních předmětů, které jste získali nebo zakoupili, nebo na speciální hrací prvky, za které je virtuální měna nebo virtuální předměty vyměňovány.

Virtuální měna, virtuální předměty a speciální herní prvky jsou nepřenosné a nelze je od THX GAMES LTD. nebo třetích stran vykoupit za žádnou finanční částku nebo peněžní hodnotu. Není dovoleno virtuální měnu, virtuální předměty nebo speciální herní prvky prodávat nebo směňovat. THX GAMES LTD. žádný takovýto prodej nebo převod virtuální měny, virtuálních předmětů nebo speciálních herních prvků neuznává a každý takový převod bude považován za neplatný.


UKONČENÍ PŘÍSTUPU:

Souhlasíte s tím, že THX GAMES LTD. může na základě vlastního uvážení a bez udání důvodu ukončit, změnit, vymazat nebo pozastavit váš přístup do hry Dobyvatel nebo jakýchkoliv jejích částí s nebo bez předchozího upozornění. V případě ukončení přístupu z výše uvedených důvodů veškerá virtuální měna, virtuální předměty a nepoužité speciální herní prvky nebo jiné části vašeho účtu propadají.

NÁPADY A NÁVRHY:

THX GAMES LTD. si cení názorů zákazníků a zkušeností s hrou Dobyvatel, zároveň ale nepřijímá nevyžádané návrhy k hodnocení nebo ke zvážení. Cílem této politiky je zamezit nedorozumění, ke kterému by mohlo v budoucnu dojít, pokud by byl předložený nápad totožný nebo podobný nápadu používaným nebo vyvinutým THX GAMES LTD. nebo jinou společností. THX GAMES LTD. proto žádá, aby jí nebyly prostřednictvím hry Dobyvatel nebo jinak předkládány žádné nevyžádané návrhy.

Pokud takovýto nevyžádaný návrh navzdory naší žádosti předložíte, berete na vědomí, že (i) váš návrh není důvěrný, (ii) neočekáváte žádnou kompenzaci nebo platbu, (iii) poskytujete nebo se zaručujete, že autor veškerých takovýchto návrhů uděluje THX GAMES LTD. celosvětové, bezplatné, nevýlučné a trvalé právo a licenci používat, reprodukovat, měnit, překládat, publikovat, distribuovat, předvádět, tvořit deriváty a jinak využívat tento nevyžádaný návrh bez jakékoliv odpovědnosti.

Dále prohlašujete, že (i) máte právo a oprávnění poskytnout výše uvedený návrh bez souhlasu třetí strany, a (ii) vaše návrhy nejsou nepravdivé nebo zavádějící a neporušují práva žádné třetí strany.

OSTATNÍ ZÁSADY, SOUKROMÍ:

Používání hry Dobyvatel podléhá ostatním zásadám a pravidlům THX GAMES LTD. pro hru Dobyvatel, včetně našich Zásad ochrany osobních údajů hry Dobyvatel, které tvoří součást těchto Smluvních podmínek. Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit jakoukoliv část hry Dobyvatel, zásady a tyto Smluvní podmínky. Tím, že pokračujete v používání hry Dobyvatel THX GAMES LTD., vyjadřujete s těmito změnami souhlas.

JINÉ STRÁNKY:

Jiné webové stránky včetně jakýchkoliv sociálních sítí, jejichž prostřednictvím jste získali přístup do hry Dobyvatel, nebo jakýkoliv obsah třetích stran, který je rámcově nebo jinak propojen s hrou Dobyvatel, není pod kontrolou THX GAMES LTD. a THX GAMES LTD. nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv komunikační materiály dostupné na stránkách těchto třetích stran. Odkazy slouží pouze pro vaše pohodlí a THX GAMES LTD. nevyjadřuje souhlas s obsahem, informacemi nebo jinými materiály dostupnými prostřednictvím odkazu na webovou stránku. Nesete výhradní odpovědnost za interakce s odkazovanou webovou stránkou, jejími sponzory a třetími stranami, včetně doručení a/nebo platby za výrobky a služby a jakékoliv jiné podmínky, záruky nebo prohlášení, která jsou s touto interakcí spojené. THX GAMES LTD. není odpovědná za žádnou část interakcí.

ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE:

Vstoupením do hry Dobyvatel nebo zasláním emailu na některou z našich emailových adres s námi elektronicky komunikujete a souhlasíte s obdržením naší elektronické komunikace. Budeme s vámi komunikovat prostřednictvím účtu na vašich sociálních sítích (pokud to vaše sociální sítě povolují), emailem (pokud nám poskytnete vaši emailovou adresu, nebo pokud dovolíte, aby to vaše sociální sítě udělaly za vás), nebo zveřejněním upozornění ve hře Dobyvatel. Souhlasíte, že veškerá prohlášení, oznámení a jiné typy komunikace, které vám elektronicky poskytneme, splňují veškeré právní požadavky písemné formy komunikace.

OCHRANNÉ ZNÁMKY:

Logo hry Dobyvatel a další ochranné známky jsou vlastnictvím THX GAMES LTD. nebo jejích přidružených organizací a poskytovatelů licence, a mohou být zaregistrovány v různých zemích. Jiné názvy společností a názvy produktů, které se na těchto webových stránkách vyskytují, mohou být ochrannou známkou příslušných vlastníků a jsou používány v jejich prospěch.

ODMÍTNUTÍ ZÁRUKY:

HRA DOBYVATEL A MATERIÁLY JSOU POSKYTOVÁNY NA ZÁKLADĚ STAVU „JAK STOJÍ A LEŽÍ“. THX GAMES LTD. NEDÁVÁ ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ ANI NEPŘÍMO VYJÁDŘENÉ ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE FUNGOVÁNÍ HRY DOBYVATEL NEBO MATERIÁLŮ ZAHRNUTÝCH NEBO STAŽENÝCH ZE HRY DOBYVATEL, VČETNĚ OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO SPECIFICKÝ ÚČEL NEBO POUŽITÍ. VÝSLOVNĚ SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE HRU DOBYVATEL A MATERIÁLY POUŽÍVÁTE NA SVÉ VLASTNÍ RIZIKO, A ŽE JSTE ZCELA ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLIV POŠKOZENÍ ZPŮSOBENÉ NA VAŠEM POČÍTAČI NEBO ZA ZTRÁTU DAT VZNIKLOU STAŽENÍM JAKÉKOLIV TAKOVÉ INFORMACE, OBSAHU, MATERIÁLU NEBO VÝROBKU.

THX GAMES LTD. ODMÍTÁ VEŠKERÉ VÝSLOVNÉ NEBO NEPŘÍMO VYJÁDŘENÉ ZÁRUKY, VČETNĚ NEPŘÍMO VYJÁDŘENÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY A VHODNOSTI PRO SPECIFICKÝ ÚČEL V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU, KTERÝ POVOLUJE PŘÍSLUŠNÝ ZÁKON. THX GAMES LTD. NEZARUČUJE, ŽE HRA DOBYVATEL, MATERIÁLY, SERVERY THX GAMES LTD. NEBO E-MAILY ZASLANÉ THX GAMES LTD. NEOBSAHUJÍ VIRY NEBO JINÉ ŠKODLIVÉ ČÁSTI.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI:

THX GAMES LTD. NENÍ ODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMO VZNIKLÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ NEBO JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽITÍ HRY DOBYVATEL NEBO MATERIÁLŮ, VČETNĚ ZTRÁTY ZISKU, DOBRÉHO JMÉNA NEBO JINÉ NEHMOTNÉ ZTRÁTY, ANI V PŘÍPADĚ, ŽE BYLA THX GAMES LTD. NA MOŽNOSTI TAKOVÉTO ŠKODY UPOZORNĚNA.

ODŠKODNĚNÍ:

Souhlasíte s tím, že na vlastní náklady odškodníte a zbavíte odpovědnosti THX GAMES LTD., její přidružené organizace, dceřiné společnosti, poskytovatele služeb, distributory, poskytovatele licence, úředníky, ředitele a zaměstnance za jakékoliv pohledávky nebo nároky, včetně přiměřených poplatků za právního zástupce, vznesených třetí stranou nebo vyplývajících z vašeho porušení těchto Smluvních podmínek, zneužití hry Dobyvatel nebo porušení příslušných zákonů, pravidel, předpisů nebo práv třetí strany.

VYŠŠÍ MOC:

THX GAMES LTD. není odpovědná za zpoždění nebo neplnění v důsledku požáru, výbuchu, zemětřesení, bouře, záplav nebo jiných přírodních úkazů, nedostupnosti potřebných nástrojů nebo surovin, války, nepokojů, povstání, zásahu vyšší moci nebo veřejného nepřítele, zákona, nařízení, prohlášení, vyhlášky, předpisů nebo pokynů vlády nebo veřejných orgánů, nebo jakékoliv události mimo kontrolu THX GAMES LTD.

PŘÍSLUŠNÉ ZÁKONY:

Smluvní podmínky se řídí a vykládají zákony Maďarské republiky, s výjimkou použití kolizních norem a zejména s výjimkou Úmluvy OSN o smlouvách a mezinárodní koupi zboží. Místo jednání pro veškeré případné žaloby bude u obecných soudů v Budapešti v Maďarsku. Tímto souhlasíte a podrobujete se jurisdikci těchto soudů a souhlasíte, že se nebudete v souvislosti s jednáním jakéhokoliv soudu odvolávat na uplatnění doktríny „forum non conveniens“, svrchované imunity nebo analogických doktrín. Souhlasíte, že soudy ve vaší zemi a soudy v Maďarsku mají nevýlučnou soudní příslušnost projednat a rozhodnout jakoukoliv žalobu nebo soudní řízení, které mohou z těchto Smluvních podmínek a níže uvedených služeb nebo ve spojení s nimi vyplývat.

DOTAZY A JINÉ MATERIÁLY:

Položením dotazu správci komunikace THX GAMES LTD. udělujete a postupujete THX GAMES LTD. práva k neomezenému užití takového dotazu.

Správce komunikace učiní závěrečné rozhodnutí, zdali se dotaz stane součástí onlinového obsahu, nebo bude jinak publikován, pozměněn nebo dále předán. Správce komunikace neprověřuje zdroj žádného položeného dotazu. Osoba, která vznese dotaz, tak dělá s vědomím, že zveřejnění dotazů není závislé na třetí straně a že se na dotaz se nevztahují žádná práva nebo nároky třetích stran, které by vylučovaly, omezovaly, bránily nebo ohrožovaly jeho neomezené použití manažerem datové komunikace.

Osoby, které položily dotaz THX GAMES LTD., nemají nárok na žádnou finanční odměnu nebo náhradu a po položení dotazu nemohou zakázat jeho užití.

Stejné podmínky se vztahují na ostatní materiály týkající se hry Dobyvatel, které byly THX GAMES LTD. z jakéhokoliv důvodu předloženy.

OBECNÉ:

Opomenutí nebo neuplatnění jakéhokoli nároku podle těchto Smluvních podmínek nezakládá vzdání se či zánik takového nároku ze strany THX GAMES LTD. Pokud bude jakákoliv část těchto Smluvních podmínek označena za neplatnou nebo z nějakého důvodu za nevymahatelnou, pak neovlivní platnost a vymahatelnost ostatních, zbývajících částí. Tyto Smluvní podmínky se vztahují na vás osobně a nesmí být převedeny, postoupeny nebo přeneseny na třetí stranu.

POSTUP UPLATŇOVANÝ PŘI PORUŠENÍ AUTORSKÝCH PRÁV:

THX GAMES LTD. respektuje duševní vlastnictví druhých osob. Pokud se domníváte, že vaše dílo bylo užito způsobem, který představuje porušení autorských práv, předejte THX GAMES LTD. níže uvedené informace. Vezměte prosím na vědomí, že tento proces slouží výhradně k upozornění THX GAMES LTD. o tom, že došlo k neoprávněnému zásahu či užití díla chráněného vašimi autorskými právy.

• popis díla chráněného autorskými právy, k jejichž porušení, jak tvrdíte, došlo, a
• popis toho, kde se ve hře Dobyvatel nachází materiál, který je podle vašeho tvrzení neoprávněně užitý či porušuje autorská práva, a
• vaši adresu, telefonní číslo a emailovou adresu, a
• vaše prohlášení vyjadřující vaši dobrou víru v přesvědčení, že sporné užití nebylo povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem, a
• vaše prohlášení, pod trestem lživé výpovědi, že výše uvedené informace jsou pravdivé a že jste vlastníkem autorských práv, nebo že jste oprávněn jednat jménem vlastníka autorských práv, a
• elektronický nebo fyzický podpis osoby oprávněné jednat v zájmu vlastníka autorských práv.

THX GAMES LTD. je možné ve věci stížnosti na porušení autorských práv kontaktovat na adrese: dobyvatel-info@triviador.com